رله های اضافه جریان هوشمند و شبیه سازی ها

رله های اضافه جریان هوشمند و شبیه سازی ها

رله های اضافه جریان  هوشمند  و  شبیه سازی ها

فهرست مطالب 

رله 

دسته بندی رله های حفاظتی بر اساس پارامترهای اندازه گیری 

 رله های اضافه جریان هوشمند

مقدمه 

سخت افزار رله اضافه جریان دیجیتال

عملکرد رله های اضافه جریان دیجیتال

مهمترین کاربردهای رله های اضاف جریان و اضافه بار دیجیتال

مشکلات رله های اضافه جریان

شرط انتخاب ترانسفورماتورهای  جریان به منظور تغذیه رله میکروپروسسوری

ساختمان رله های  اضافه جریان نوع میکروپروسسوری 

رله های اضافه جریان لحظه ای نوع دیجیتالی هوشمند

شبیه سازی ساختار و عملکرد رله اضافه جریان هوشمند

مقدمه

عناصر اجزای استفاده شده در شبیه سازی اجزا و ساختار رله دیجیتال اضافه جریان 

شبیه سازی ترانسفورماتورهای نمونه بردار غیر خطی و غیرایده آل

شبیه سازی فلیپ فلاپ Dمبتنی برگیت های 

شبیه سازی شمارنده دیجیتال 6 بیتی 

شبیه سازی مبدل دیجیتال به آنالوگ 

شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال

شبیه سازی یک نمونه رله اضافه جریان میکروپروسسوری و تحلیل نتایج 

8-1 مدار شبیه سازی 

8-2 تست عملکرد رله

8-3 ارائه و بررسی نتایج شبیه سازی

رله

حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب و اتصالیها ، به وسیله كلید قدرت انجام می گیرد قبل از اینكه كلید قدرت بتواند باز شود ، سیم پیچی عمل كننده آن باید تغذیه شود این تغذیه به وسیله رله های حفاظتی انجام می پذیرد . رله به دستگاهی گفته می شود كه در اثر تغییر كمیت الكتریكی مانند ولت و جریان و یا كمیت فیزیكی مثل درجه حرارت و حركت روغن ( در رله بوخهولس ) تحریك شده و باعث به كار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار به وسیله كلید قدرت ( در سیستم تولید و انتقال و توزیع ) یا دژنكتور می گردد.

پروزه پایانی کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد 

تعداد صفحات :56

قابل ویرایش و تغییرات  ورد